Deratizace

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků) různými prostředky zejména v obytných prostorech, méně ve volné přírodě. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy), případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček).

Deratizace se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Využívá biocidních přípravků a mechanických zařízení.

Jsme členi sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky.

Deratizaci provádíme podle § 58 odst. 1,2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s účinností od 1. ledna 2001 v aktuálním znění:

  1. Speciální ochranná deratizace, dezinfekce a dezinsekce v komunální sféře a v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech.
  2. Dohled a řízení speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce v potravinářských nebo zemědělských provozech.

PROVÁDÍME:

  • průběžné monitorování výskytu, migračních vstupů a druhů hlodavců
  • pravidelné pokládání deratizačních nástrah
  • kontrolu, doplňování a obměnu nástrah
  • odstraňování starých nástrah a sběr uhynulých hlodavců
  • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců
  • pravidelné předávání protokolů o provedení prací, odpovídající příslušným předpisům a normám a jejich archivace po dobu 5 let
  • upozorňování na technické nedostatky, umožňující vstup hlodavců do objektu
  • viditelné označení míst provádění deratizace výstražnými samolepkami

Nabízíme smluvně podložený, pravidelný servis, v rozsahu dle potřeby (1 – 12 x ročně), jehož součástí je stálý monitoring Vašich bytových, výrobních, skladových či provozních prostor a v případě zjištění výskytu škůdce okamžitý a účinný zásah. Po každém zásahu následuje kontrola, případně doplnění úbytku nástrahy a sběr uhynulých hlodavců.

Kde všude deratizaci provádíme?

–          obytných domech a bytech, sklepech a půdách

–          administrativních  budovách

–          výrobních komplexech všech odvětví

–          v restauračních a stravovacích zařízeních (restaurace, školní jídelny, bufety, prostory závodního stravování aj.)

–          nemocnicích a zdravotnických zařízeních

–          skladech, prodejnách a výrobnách potravin

–          kanalizačních sítích

–          v objektech zemědělské rostlinné a živočišné výroby (sklady, stáje, sila, mlýny aj.)